Sholapur Airport
October 30 @ 08:25
08:25 — 09:25 (1h)

Maharashtra, Solapur