Saifai airstrip
November 4 @ 10:50
10:50 — 11:50 (1h)

Etawah, Uttar Pradesh