Hindon Air Force Station
November 4 @ 10:55
10:55 — 11:55 (1h)

Ghaziabad, Uttar Pradesh